Home / ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਕੈਂਸਰ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ,ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ

ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਕੈਂਸਰ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ,ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ

ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ | ਜਿਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੋਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ੁਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ੋਧਾਰਥੀ ਮਮਤਾ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੰਪਾਉਂਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਮੋਥੈਰਪੀ ਕਰੇਗਾ । ਇਸਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਗਰਾਂ ਮੈਕਸ ਐਨ ਏ ਐਮਡੀ ਨੇ ਮਾਣਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਮੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਬ ਦੁਰਗਾ ਫਾਰਮਾਸੂਟੀਕਲ ਲੈਬ ( ਡੀਐਸਪੀ ) ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮਮਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈਮੈਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ – ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਕੰਪਨ ਕਰੇ , ਤਾਂਕਿ ਕੀਮੋਥੈਰਪੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਯੁਕਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕੇ । ਕੰਪਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ , ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ । ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਈਜਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ “holy grail” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕੰਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪੇਟ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ1,100 ਤੋਂਬਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਮਾਮਬਲਆਂ ਬਵਿੱ ਚੋਂਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂਵਿੱ ਡਾ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੇਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਰ ਉਮਰ ਦੇਨਾਲ ਵਿੱ ਧਦੀ ਹੈ। ਮਿੱ ਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਪੇਟ ਦੇਕੈਂਸਰ ਦੇਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਸੰ ਬਿਆ ਲਗਭਗ 71 ਹੈ। ਪੇਟ ਦੇਕੈਂਸਰ ਦੇਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਿੱ ਛਣ ਸਪਸਟ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੰ ਦੇਹਨ। ਿਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇਮਰੀਜ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਚ ਦੀ ਿਰਾਿੀ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇਉਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇਬਵਿੱ ਚ ਲੈਂਦੇਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇਇਲਾਿ ਬਵਿੱ ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਿੱ ਧੇਤੋਂਵਿੱ ਧ ਮਰੀਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇਅਗਾਊਂ ਚਰਣ ਬਵਿੱ ਚ ਪਹ਼ੁੰ ਚ ਿਾਂਦੇਹਨ। ਪੇਟ ਦੇਕੈਂਸਰ ਤੋਂਰੋਕਥਾਮ ਲਈ, ਤ਼ੁਸੀਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿ਼ੁਰਾਕ ਸ਼ੁਰੂਕਰ ਸਕਦੇਹੋ, ਤਾਜਾ ਫਿੱ ਲ ਅਤੇਸਿਿੀਆਂਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਰੀਜ ਬਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਿੇਭੋਿਨ ਦਾ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ ਿਾਸ ਬਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਿੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਿਦਹਜਮੀ ਅਤੇਭ਼ੁਿੱ ਿ ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਗੇਲਿੱ ਛਣ ਹੋਣ।

Check Also

ਬਰੂਨਾ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣੇਗੀ ਮਾਂ ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਮਾਡਲ ਤੇ ਐਕਟਰ ਬਰੂਨਾ ਅਬੱਦੁਲ੍ਹਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *