ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਭੁੱਲ ਕ ਵੀ ਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਏਜੰਟ ਕੋਲ..!

Travel agent Ranjit kaur Bath | Beas | bains | Lok Insaaf party | Pasport return from travel Agent in baba Bakala | Dubai Visa | Canada visa | travel Agent fraud | immigration | Dubai Work Visa | Dubai tourist visa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *